Directie / ICT coördinator

Hoewel ICT veelvuldig wordt gebruikt, is het de vraag of de meerwaar die dat kan bieden ten volle wordt benut. Wordt de meest geschikte software gebruikt? Wordt effectief gebruik gemaakt van de middelen? Is de kennis van de leerkrachten up-to-date? Strookt de inzet van ICT met de onderwijskundige visie van de school?

Het ICT beleidsplan is een document waarin de visie op ICT en de afspraken op het gebied van ICT zijn vastgelegd. Een goed ICT beleidsplan is een meerjarenplan dat de basis is van waaruit de jaarlijkse speerpunten op dit gebied worden bepaald. Tegelijkertijd is het ook het borgingsdocument voor de ICT ontwikkelingen op school.

De directeur is verantwoordelijk voor het ICT beleidsplan. Vaak wordt het in samenwerking met of door de ICT coördinator opgesteld.

SL-ICT kan de schooldirectie ondersteunen en adviseren bij het opzetten van het beleid en de uitvoering daarvan.

Een aantal voorbeelden:

 1. Maken en implementeren ICT-plannen
  Uitgangspunt bij deze begeleiding is het komen tot een ICT-Schoolplan en de implementatie hiervan.
  Wat moet er in opgenomen worden, hoe wordt het team er bij betrokken, hoe kom je van de plannen tot de daadwerkelijke uitvoering ervan, etc.
  De directie, vaak in samenwerking met de ICT-coördinator wordt begeleid tijdens het opzetten en implementeren van het ICT-schoolplan.
  Tijdens het traject worden concept schoolplannen geëvalueerd en worden eventuele implementatie strategieën bepaald.
 2. Visie ontwikkeling en inspelen op nieuwe ontwikkelingen
  Wat willen we met ICT binnen onze school. Hoe past ICT binnen onze onderwijsvisie.
  Welke nieuwe mogelijkheden biedt ICT om onze onderwijsvisie in praktijk te brengen.
 3. Begeleiding ICT-Coördinator
  De ICT coördinator is verantwoordelijk voor de implementatie van ICT op de school. Daarbij komen, naast bovenstaande vragen, zaken aan de orden als: hoe betrek ik het team er bij, hoe komen we van de plannen tot de daadwerkelijke uitvoering er van, hoe ga je om met weerstanden, hoe borgen we de veranderingen, wat moet ik opnemen in het ICT schoolplan, etc.

De tijdsinvestering van deze trajecten is in overleg.