Het digibord in de onderbouw

Steeds meer kleutergroepen hebben digitale schoolborden.
Dat is een prima ontwikkeling. Het digibord is een mooie aanvulling op de al aanwezige leermiddelen.

Het zou zonde zijn dat het digibord alleen wordt gebruikt als groot televisiescherm om nu en dan naar een filmpje op internet te kijken.

Daarmee wordt voorbij gegaan aan de vele mogelijkheden die het digibord biedt.

Deze cursus richt zich onder andere op de inzet van het digibord bij het stimuleren van de taalontwikkeling.

We behandelen taalrijke activiteiten, waarbij het digibord geen doel op zich is, maar een middel dat ingezet kan worden ter verrijking van het onderwijs en de leeromgeving.
We sluiten daarbij aan, bij de door SLO in kaart gebrachte taaldoelen VVE.

 Inhoud bijeenkomst 1

Woordenschat en woordgebruik.

Woordenschatontwikkeling is cruciaal voor het onderwijs. Hoe meer woorden kinderen kennen, hoe beter ze activiteiten begrijpen.

Het digibord leent zich uitstekend om de woordenschatontwikkeling van kinderen te versterken. Tijdens dit onderdeel wordt onder andere behandeld hoe het digibord de viertakt van Van den Nulft en Verhallen kan versterken en ondersteunen.

Mondelinge taalvaardigheid

Bij dit onderdeel komt aan de orde hoe een goede inzet van het digibord, mondeling taalgebruik van kinderen kan bevorderen.
We kijken daarbij naar de doelen van mondeling taalgebruik.
Aan de orde komen onder andere:

 • Vloeiend en verstaanbaar vertellen
 • Luisteren
 • Gesprekjes voeren
 • Mening uiten en vragen stellen

Inhoud bijeenkomst 2

Ontluikende en beginnende geletterdheid

Eén van de belangrijkste dingen die je op de basisschool leert is lezen en schrijven.
Tijdens de fase van de beginnende geletterdheid maken kinderen zich de vaardigheden eigen, die belangrijk zijn voor het leren lezen en schrijven. Ook hierbij kan het digibord een goede rol spelen.
We sluiten hierbij aan bij de tussendoelen beginnende geletterdheid van het expertisecentrum Nederlands.

Aan de orde komen:

 • Leesplezier
 • Oriëntatie op boek en verhaal
 • Oriëntatie op geschreven taal
 • Fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe.

Stimuleren taalvaardigheid

Bij dit deel van de cursus kijken we naar hoe u als leerkracht taalproductie bij kinderen kunt uitlokken. We focussen daarbij op de interactieve mogelijkheden die worden gecreëerd, door de inzet van het digibord bij het speelwerken of met de kleine groep.

Aan de orde komen vier interventiemomenten waarbij mondeling taalgebruik een vanzelfsprekende rol speelt.

 • De activiteit
 • De groepssamenstelling
 • Interventies
 • Grote of kleine kring.

Handgrepen om zelf een digibord activiteit te maken.

Bij de voorbereiding en uitvoering van een goede talige activiteit op het digibord zijn er allerlei facetten waar u rekening mee moet houden.
Aan de hand van praktisch handgrepen leert u een verantwoorde taalactiviteit te maken. Individueel of in groepjes ontwerpt u een activiteit die u direct in uw groep kunt inzetten.

Opzet bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn praktijk gericht.

 • Tijdens het eerste deel van iedere bijeenkomst worden de didactische mogelijkheden van het digibord behandeld met de daarbij behorende technische vaardigheden.
 • In het tweede deel van de bijeenkomst oefent u de net geleerde vaardigheden, aan de hand van concrete opdrachten. De uitgewerkte opdrachten kunt u direct in uw groep toepassen.
 • Daarnaast krijgt u concrete lesopzetten, om direct met uw groep mee aan de slag te gaan.
  Deze lesopzetten zijn ook de basis voor de praktijkopdracht die u tussen de beide bijeenkomsten in uw groep uitvoert.

Prijs en organisatie

Tijdsinvestering:
2 bijeenkomsten van 2 uur

Naast de bijeenkomsten krijgen de cursisten huiswerkopdrachten.

Kosten:

600,- excl. BTW en reiskosten, per groep van maximaal 15 personen.
Materiaal kosten 15,- per persoon.

De scholing is voor onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW .

Plaats:

De cursus wordt gegeven op uw eigen locatie.
Op de locatie moet de beschikking zijn over:

 1. Een lokaal met een digitaal schoolbord met daarop de laatste versie van de digibord software.
 2. Per maximaal 4 cursisten een digibord of per maximaal 2 personen een pc met de betreffende software.